Snow reports for skiers and boarders

With the winter in full swing, we’re excited to announce snow reports for skiers and snowboarders!  Search for any ski resort in the United States or Canada to get conditions before you head to the mountain.  Links to the resort’s site and a link to a map are also shown.

Below is the report for Whistler (a great place in British Columbia):

conditions at whistler-blackcomb

Of course, we have to be careful about showing conditions only when they’re relevant. For example, most people may not think of skiing when they search for blackjack, even though that’s the name of a mountain in Michigan. In this case we don’t show snow conditions unless you specifically ask for them.  Either Blackjack snow report or current conditions at blackjack does the trick.

We also don’t show conditions if they haven’t been updated by the resort in the past 24 hours.

You can also get conditions in your favorite ski area (try snow at Lake Tahoe) or state.  For example, CO snow report shows top resorts in Colorado with new snow and base depth info:

colorado snow report

To keep things compact (Web results are important!) the four mountains with the most new snow are shown automatically.  If you’re interested in one that didn’t make the list, a link to the complete snow report is there too.

Check it out – we’d love to hear what you think.

– The Live Search team

Join the conversation

39 comments
 1. Anonymous

  Some suggestions: ‘summit snoqualmie’ (or vice versa) doesn’t seem to trigger the snow report although just typing ‘snoqualmie’ does…It would be great if it could be more intelligent.

 2. Anonymous

  Najnowsze filmy,gry,mp3,programy,znajdziesz tu.Zapraszamy

 3. Anonymous

  Najnowsze filmy,gry,mp3,programy,znajdziesz tu.Zapraszamy

 4. Anonymous

  Hi,

  I’m quite interested in how you are filtering the "blackjack" results.

  Is this manual intervention i.e a protected keyword list that includes keywords that could be ambiguous for the snow weather reports or is this using an algorithm?

  I am just trying to imagine how the algorithm would be able to filter out those results for you..

  I look forward to your response

 5. Anonymous

  RWB: we use a bit of both. We first algorithmically identify suspect terms (e.g., based on the analysis of volume of queries and some other metrics) and then subject them to an editorial review.

 6. Anonymous

  �������� ���  ����������� �������������, ��� ����� � ������ � ��������� ������� ������� ������� aeDating 4.1, ��� ������������ ������ aeDating 4.1, ������� ����� 800$! � ��� �� �� ������ ������ ��� ����� �� 25. ���� �� ������������ � ��� �����, � ��� �������� ��������� ������ – ��� �� ���������� �� ���������� ������, ������� ����� ������� �����? � ��� ���� ������� ������, � ������� ����� ����� ��� �������, ����� � ��������� – � ������� ��������� ������� ���������� ���, ��� ������ ��� ����� *��������*. ���������� ������ aeDating 4.1, ��������������� aeDating 4.1, ������� aeDating 4.1, ������������ aeDating 4.1, �� ������� aeDating 4.1, ���������, ���������� aeDating 4.1 http://www.nark.org.ru/script.php

 7. Anonymous

  In High Tatras in Slovak Republic is very good snow for sking and nice girls for fing.

 8. Anonymous

  instead of this, make your search results more relevant when  seeking a specific site,

  its happened to me a lot that i cant find a site im looking for in live search no matter how many different queries i try while the site appears in 1st place on google in the first query

 9. Anonymous

  Уважаемые Дамы и Господа

  посетите портал варезного софта и не только ,новинки ,только новое,свежее и пикантное , [url=http://depositfiles.com/ru/files/2116593] подробности тут [/url]

  мы вам будем очень рады

 10. Anonymous

  Проситутки Киев Днепропетровска Досуг секс знакомства интим услуги

  индивидуалки prostitutes эскорт услуги, аренда квартир

  http://elitdosug.com

  elitdosug.com

  —————

  Проститутки Киева  Севастополя  Ялты  Севастополя  Донецка  Донецка  Львова  Львова  Киева  Одессы  Симферополя  Николаева  Николаева  Киева

 11. Anonymous

  if they haven’t been updated by the resort in the past 24 hours.

 12. Anonymous

  we have to be careful about showing conditions only when they’re relevant

 13. Anonymous

  We also don’t show conditions if they haven’t been updated by the resort in the past 24 hours.

 14. Anonymous

  most people may not think of skiing when they search for blackjack

 15. Anonymous

  It is a real pitty we don’t have this functionality available in Europe. The number of people going ski and the quality of the ski resorts is comparable to the US.

 16. Anonymous

  Привет всем меня зовут Настя Полонская !!!

  [b]Дорогие посетители форума forumgeo.3bb.ru

  Поздравляю Вас с днем святой Валентины

  Желаю всего самого лучшего =))))[/b]

  вот мое фото

  [url=http://vkontakte.cc/image12.htm][img]http://vkontakte.cc/images/1.jpg[/img][/url]

  нажмите на фото для увеличения

 17. Anonymous

  Thần Tài Nhà Đất, chuyên thông tin mua bán nhà đất, bất động sản, đất nền dự án, căn hộ cao cấp, Mua ban nha dat, bat dong san, dat nen du an, du an quy hoach, dự án quy hoạch

 18. Anonymous

  Website chuyên về tuyển dụng, tìm việc làm miễn phí với nhiều cơ hội hấp dẫn nhất dành cho các bạn.

 19. Anonymous

  Thanks for the info! always good for when i go skieing next week!

 20. Anonymous

  Wow, really nice information, but when will these features be extended to other countries, like the Netherlands for example?

 21. Anonymous

  Îòäûõ â Òóðöèè è Áîëãàðèè ïî ïðèåìëåìûì öåíàì. Ïðåäëàãàåì çàåçä â ñàíàòîðèè Àíòàëèè è Ñîôèè çèìîé è ëåòîì. Ïðîâåäåíèå ýêñêóðñèé, ïîëíûé ïàíñèîí. Íà íàøåì ñàéòå Âû íàéäåòå âñå íåîáõîäèìîå äëÿ ïðîâåäåíèÿ îòäûõà â Òóðöèè, ìíîæåñòâî ìàòåðèàëîâ ïðî èñòîðèþ Áîëãàðèè è åå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè.

  Âñå íà ñàéòå http://www.allinclude.ru

 22. Anonymous

  This is very interesting. I’m looking forward to ski in Whistler, the host place for 2010 winter Olympic!

 23. Anonymous

  Àêòèâíûé îáðàç æèçíè äàæå íà îòäûõå

  Äàæå íàõîäÿñü â îòïóñêå – òû ìîæåøü çàíèìàòüñÿ ïîëåçíûìè óïðàæíåíèÿìè, êîòîðûå íå ïðîñòî áëàãîòâîðíî äåéñòâóþò íà òâîþ ôèãóðó, íî è ïðèÿòíû.

  Âñå íà ñàéòå http://www.hightour.ru

 24. Anonymous

  Классификация гостиничных номеров и рекомендации по использованию

  В номере отеля, как правило, должен находиться листок с перечнем дополнительного сервиса, это могут быть стирка белья, спиртные напитки в баре и многое другое. Чем больше звездность гостиницы, тем, соответственно, выше цены на дополнительные услуги.

  Все на сайте http://www.hottrip.ru

 25. Anonymous

  [b]Öåíû íà ðàññûëêè:[/b]

  1000 – 10$

  2000-3000 – 9$ çà òûñÿ÷ó

  4000-6000 – 8$ çà òûñÿ÷ó

  7000-9000 – 7$ çà òûñÿ÷ó

  10000-13000 – 6$ çà òûñÿ÷ó

  14000 – è áîëåå – 5$ çà òûñÿ÷ó

  Ðàññûëêà ïðîèçâîäèòñÿ ïî ôîðóìàì, ïîñòðîåííûì íà òàêèõ äâèæêàõ êàê Invision Power Board, PHPBB, Vbulletin, Yabb, Ultimatebb, Exbb, Newbb è ïðî÷èì.

  Äåëàåì ðàññûëêó êàê ïî ðóññêîÿçû÷íûì ôîðóìàì, òàê è ïî çàðóáåæíûì.

  [b]×òî äàåò ðàññûëêà âàøåìó ñàéòó?[/b]

  Ìîìåíòàëüíûé ïðèòîê ïîñåòèòåëåé

  Óâåëè÷åíèå òÈÖ

  Óëó÷øåíèå ïîçèöèé â ïîèñêîâûõ ñèñòåìàõ

  [b]Ýôôåêòèâíîñòü ðàññûëêè íà ôîðóìû [/b]

  Àíàëèç ñóùåñòâóþùèõ ñàéòîâ, ïîäâåðãíóòûõ ïðîöåäóðå ðåãèñòðàöèè â ôîðóìàõ, ïîêàçàë, ÷òî 1000 áåêëèíêîâ ñ ôîðóìîâ ïîâûøàþò ÒÈÖ ñàéòà îò 100 äî 200 åäèíèö (â çàâèñèìîñòè îò òåìàòèêè)

  Ññûëî÷íîå ðàíæèðîâàíèå: 1000 ññûëîê ñ êëþ÷åâûìè ñëîâàìè èç ôîðóìîâ ïîçâîëÿþò ñàéòó ïî÷òè òî÷íî (åñòåñòâåííî â çàâèñèìîñòè îò òåìàòèêè è êîíêóðåíöèè) ïîÿâèòüñÿ â ïåðâîé ïÿòåðêå ïî ñðåäíå÷àñòîòíèêàì 4-6 òûñ ïî äèðåêòó è âûøå

  Öåëåâûå ïîñåòèòåëè: çà ïåðâóþ íåäåëþ Âàøå îáúÿâëåíèå ïðî÷òåò ïîðÿäêà 25-30 ÷åëîâåê íà êàæäîì ôîðóìå. Çà âñ¸ âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ åãî óâèäÿò 100-200 ÷åëîâåê (â çàâèñèìîñòè îò ïîñåùàåìîñòè ôîðóìà).

  Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî ðàññûëêà íà 1000 ôîðóìîâ äà¸ò 150 óíèêàëüíûõ, çàèíòåðåñîâàííûõ â ðåêëàìèðóåìîì òîâàðå èëè óñëóãå ïîñåòèòåëåé êàæäûé äåíü â ïåðâóþ íåäåëþ ïîñëå ðàññûëêè. Çàòåì êîëè÷åñòâî ïîñåòèòåëåé ñíèæàåòñÿ äî 50-100 õîñòîâ â äåíü.

  Ïî îêîí÷àíèþ ðàññûëêè Âû ïîëó÷èòå îò÷åò î ïðîäåëàííîé ðàáîòå – ïðÿìûå ññûëêè íà Âàøå îáúÿâëåíèå.

  Êîíòàêòû|!|: icq: 286-843-628 mail: masspostingweb@gmail.com

 26. Anonymous

  Лыжи для маленьких

  Сейчас современные мама с папой обязательно отдают свое чадо в спортивную секцию. Замечательно, если ваш ребенок будет заниматься лыжами – и чем раньше, тем лучше. Лыжный спорт это не просто хобби, это образ жизни, а для некоторых и смысл. Все это закладывается с детства мамой и папой.

  Вся инфомация на сайте http://lux-tur.ru

 27. Anonymous

  Ðûáîëîâíûå òóðû â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, à òàêæå îòäûõ ñ ðûáàëêîé â Ïðèáàëòèêå äëÿ âñåé ñåìüè. Óìåðåííûå öåíû íà îòåëè âáëèçè âîäîåìîâ. Íà íàøåì ñàéòå Âû íàéäåòå ìíîæåñòâî ïðåäëîæåíèé ïî çàêàçó ðûáîëîâíûõ òóðîâ â ñòðàíû Åâðîïû, îòçûâû êëèåíòîâ. Äëÿ Âàøåãî óäîáñòâà ìû îïóáëèêîâàëè íåñêîëüêî àêòóàëüíûõ ñòàòåé.

  Âñÿ èíôîðìàöèÿ íà ñàéòå http://www.onlytravel.ru

 28. Anonymous

  Leider kann ich nicht Ski fahren. Aber hoffentlich bleibt Ihr alle gesund.

 29. Anonymous

  [b]Öåíû íà ðàññûëêè:[/b]

  1000 – 10$

  2000-3000 – 9$ çà òûñÿ÷ó

  4000-6000 – 8$ çà òûñÿ÷ó

  7000-9000 – 7$ çà òûñÿ÷ó

  10000-13000 – 6$ çà òûñÿ÷ó

  14000 – è áîëåå – 5$ çà òûñÿ÷ó

  Ðàññûëêà ïðîèçâîäèòñÿ ïî ôîðóìàì, ïîñòðîåííûì íà òàêèõ äâèæêàõ êàê Invision Power Board, PHPBB, Vbulletin, Yabb, Ultimatebb, Exbb, Newbb è ïðî÷èì.

  Äåëàåì ðàññûëêó êàê ïî ðóññêîÿçû÷íûì ôîðóìàì, òàê è ïî çàðóáåæíûì.

  [b]×òî äàåò ðàññûëêà âàøåìó ñàéòó?[/b]

  Ìîìåíòàëüíûé ïðèòîê ïîñåòèòåëåé

  Óâåëè÷åíèå òÈÖ

  Óëó÷øåíèå ïîçèöèé â ïîèñêîâûõ ñèñòåìàõ

  [b]Ýôôåêòèâíîñòü ðàññûëêè íà ôîðóìû [/b]

  Àíàëèç ñóùåñòâóþùèõ ñàéòîâ, ïîäâåðãíóòûõ ïðîöåäóðå ðåãèñòðàöèè â ôîðóìàõ, ïîêàçàë, ÷òî 1000 áåêëèíêîâ ñ ôîðóìîâ ïîâûøàþò ÒÈÖ ñàéòà îò 100 äî 200 åäèíèö (â çàâèñèìîñòè îò òåìàòèêè)

  Ññûëî÷íîå ðàíæèðîâàíèå: 1000 ññûëîê ñ êëþ÷åâûìè ñëîâàìè èç ôîðóìîâ ïîçâîëÿþò ñàéòó ïî÷òè òî÷íî (åñòåñòâåííî â çàâèñèìîñòè îò òåìàòèêè è êîíêóðåíöèè) ïîÿâèòüñÿ â ïåðâîé ïÿòåðêå ïî ñðåäíå÷àñòîòíèêàì 4-6 òûñ ïî äèðåêòó è âûøå

  Öåëåâûå ïîñåòèòåëè: çà ïåðâóþ íåäåëþ Âàøå îáúÿâëåíèå ïðî÷òåò ïîðÿäêà 25-30 ÷åëîâåê íà êàæäîì ôîðóìå. Çà âñ¸ âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ åãî óâèäÿò 100-200 ÷åëîâåê (â çàâèñèìîñòè îò ïîñåùàåìîñòè ôîðóìà).

  Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî ðàññûëêà íà 1000 ôîðóìîâ äà¸ò 150 óíèêàëüíûõ, çàèíòåðåñîâàííûõ â ðåêëàìèðóåìîì òîâàðå èëè óñëóãå ïîñåòèòåëåé êàæäûé äåíü â ïåðâóþ íåäåëþ ïîñëå ðàññûëêè. Çàòåì êîëè÷åñòâî ïîñåòèòåëåé ñíèæàåòñÿ äî 50-100 õîñòîâ â äåíü.

  Ïî îêîí÷àíèþ ðàññûëêè Âû ïîëó÷èòå îò÷åò î ïðîäåëàííîé ðàáîòå – ïðÿìûå ññûëêè íà Âàøå îáúÿâëåíèå.

  Êîíòàêòû|!|: icq: 286-843-628 mail: masspostingweb@gmail.com

 30. Anonymous

  [url=http://1sdmo.ru]1SDMO.RU[/url] – Мир Генераторов

  Мы предлагаем:

  * Бензиновые генераторы

  * Дизельные генераторы

  * Сварочные генераторы

  * Стационарные электростанции

  [u][b]Некоторые[/b][/u] из наших [b]СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЙ[/b]:

  Бензогенератор однофазный 230В ВЕПРЬ 2,2-230 ВХ-Б 18,900 руб.

  Бензогенератор однофазный 230В ВЕПРЬ 2,7-230 ВБП 18,500 руб.

  Бензогенератор однофазный 230В ВЕПРЬ АБП 2,7-230 ВХ 18,500 руб.

  Бензогенератор однофазный 230В ВЕПРЬ АБП 3-230 ВБ 21,800 руб.

  Бензогенератор однофазный 230В ВЕПРЬ АБП 4,2-230 ВХ 30,700 руб.

  Бензогенератор однофазный 230В ВЕПРЬ АБП 4,2-230 ВХ-БГ 36,000 руб.

  Бензогенератор однофазный 230В ВЕПРЬ АБП 5-230 ВХ 37,600 руб.

  Бензогенератор однофазный 230В ВЕПРЬ АБП 6-230 ВХ 39,500 руб.

  Бензогенератор однофазный 230В ВЕПРЬ 10-230 ВХ-БСГ 94,565 руб.

  Бензогенератор однофазный 230В ВЕПРЬ АБП 2,2-230 ВХ 15,233 руб.

  Бензогенератор однофазный 230В ВЕПРЬ АБП 4,2-230 ВР-БГ 31,000 руб.

  Бензогенератор однофазный 230В ВЕПРЬ АБП 4,2-230 ВХ-БСГ 46,700 руб.

  Бензогенератор однофазный 230В ВЕПРЬ АБП 6-230 ВБ 37,900 руб.

  Бензогенератор однофазный 230В ВЕПРЬ АБП 6-230 ВХ-БГ 42,600 руб.

  Бензогенератор однофазный 230В ВЕПРЬ АБП 2,2-230 ВP-Б 17,900 руб.

  Бензогенератор однофазный 230В ВЕПРЬ АБП 6-230 ВР-БГ 42,600 руб.

  Бензогенератор однофазный Вепрь 16-230 ВБ-БС 159,257 руб.

  Бензогенератор однофазный 230 В Вепрь 2,2-230 ВХ-Б 18,794 руб.

  Бензогенератор однофазный 230В ВЕПРЬ 2,7-230 ВХ-Б 16,065 руб.

  Бензогенератор однофазный 230В ВЕПРЬ 4,2-230 ВР 29,700 руб.

  Бензогенератор однофазный 230В ВЕПРЬ 6-230 ВР 37,900 руб.

  Бензогенератор однофазный 230В ВЕПРЬ 6-230 ВР-БСГ 48,900 руб.

  Бензогенератор однофазный 230В ВЕПРЬ 6-230 ВX-БСГ 48,900 руб.

  Подробная информация на сайте [url=http://1sdmo.ru]1SDMO.RU[/url]

  или по телефонам: (495) 766-2569, (985) 766-2569, (926) 175-2424

  Любая консультация с профессиональным менеджером по телефону.

 31. Anonymous

  Как выбрать грунтовку

  Перед тем как наносить грунтовку, необходимо определиться с обрабатываемой поверхностью. Необходимо учесть и назначение помещения: ванна, кухня и т.д.

  Все подробности на сайте http://skolotim.ru

 32. Anonymous

  THIS SITE SEEMS TO BE BLOCKED IN MSN BUT RESULTS IN GOOGLE. IS GOOGLE GREAT OR MSN OR YAHO SEARCH WHICH SEARCH I SHOULD USE. WHY DO U BLOCK EDUCATION BASED WEB SITES ARE YOU BIASED?

 33. Anonymous

  Итальянская мебель

  Стоит сказать, что история итальянской мебели насчитывает много лет. Бережно хранятся давние традиции производства мебели, однако, это не влияет на постоянно совершенствующееся качество продукции, применяются новейшие современнейшие технологии, и дизайн.

  Все подробности на сайте http://vkomode.ru

 34. Anonymous

  Toyota Corolla Verso

  Ñðåäè ñåìåéíûõ àâòîìîáèëåé, â Ðîññèè äîëãîå âðåìÿ áûëî íåñêîëüêî ëèäåðîâ:   Ford Focus C-Max, Opel Zafira è Renault Scenic, à òåïåðü ïîÿâëÿåòñÿ åùå îäíà íîâèíêà:  Toyota Corolla Verso

  Âñå ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå http://8koles.ru

 35. Anonymous

  Porsche 911 Carrera Cabriolet

  Èòàê, âûáèðàéòå ëþáîé: æåëòûå, êðàñíûå, ñåðåáðèñòûå – íà âûáîð – Porsche 911 Carrera Cabriolet.

  Ñâîþ èñòîðèþ ñïîðòêàðû ñ äâèãàòåëåì, âèñÿùèì çà çàäíåé îñüþ íà÷àëè 42 ãîäà íàçàä. Ïåðâîíà÷àëüíîå ìíåíèå î òîì, ÷òî , ýòî íåïðàâèëüíî, è áîëåå òîãî, íîâèíêà òîãî âðåìåíè ñ÷èòàëàñü  Àâòîìîáèëåì Àáñóðäà è ïîëíûì áðåäîì… âñå ýòî íåâåðíî, ñïóñòÿ ãîäû ìû â ýòîì óáåäèëèñü.

  Âñå ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå http://8koles.ru

 36. Anonymous

  Çà ðàçâèòèåì íàøèõ ëåîíáåðãåðîâ ñëåäèò îïûòíûé âåòåðèíàð. Ñîáàêè ñâîåâðåìåííî ïðèâèâàþòñÿ, ïîëó÷àþò ðàöèîíàëüíîå ïèòàíèå – êîðìà Hills, æèâóò êàê â äîìå, òàê è â êîìôîðòàáåëüíîì âîëüåðå.

   ñîîòâåòñòâèå ñ ìåæäóíàðîäíûìè ïðàâèëàìè, ëåîíáåðãåðû äîëæíû äîïóñêàòüñÿ ê ðàçâåäåíèþ òîëüêî ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ òåñòà íà äèñïëàçèþ (çàáîëåâàíèå êîíå÷íîñòåé, ïåðåäàþùååñÿ ïî íàñëåäñòâó).  íàøåì ïèòîìíèêå ìû ñëåäóåì ýòîìó ïðàâèëó

  Âñå ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå ïèòîìíèêà http://www.ruasoleil.ru

Comments are closed.